Gedragsregels en vertrouwenspersoon

ZcHaren onderschrijft de gedragsregels voor begeleiders zoals opgesteld door het NOC*NSF:

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

VOG

Zwemclub Haren zal dit zwemseizoen voor actieve leden zoals trainers, begeleiders, bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers die met zwemmers omgaan  VOG’s (Verklaring goed Gedrag) aanvragen bij de betreffende instanties zoals de gemeente. Vanuit de KNZB worden zwemverenigingen verzocht dit te doen.

Vertrouwenspersoon

Ellen Lettinga, vertrouwenspersoon Zwemclub Haren.

Als zwemclub willen we graag een eerste aanspreekpunt voor leden, sporters, familie van sporters, vrijwilligers, toeschouwers, trainers en bestuur. Gelukkig komt het niet zo vaak voor dat er een beroep moet worden gedaan op de vertrouwenspersoon maar het is fijn dat er iemand is bij wie je terecht kunt wanneer er iets speelt dat je graag op een vertrouwelijke manier wil bespreken.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die een vraag of een klacht heeft of zich onveilig voelt. Het kan bijvoorbeeld  gaan om pesten, discriminatie, racisme, ongewenste intimiteiten of ander grensoverschrijdend gedrag.  Daarnaast kan ze het bestuur adviseren om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenspersoon houdt zich aan de geheimhoudingsplicht en zal zaken zorgvuldig en discreet behandelen.  Als ze zich op basis van signalen ernstig zorgen maakt mag ze dit ook melden aan haar contactpersoon binnen het bestuur, bij voorkeur in overleg met degene die zich tot haar heeft gewend.  Dit is echter de enige uitzonderingssituatie.

 De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst je naar passende hulp wanneer dat nodig is. Zelf behandelt de vertrouwenspersoon een klacht of een vraag niet inhoudelijk. Haar belangrijkste rol is je op weg te helpen naar een oplossing.  Ze kent de mogelijkheden om hulp te krijgen.   

Wanneer je contact wil kun je me bereiken via: vertrouwenspersoonzcharen@gmail.com